Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

viciousvenus
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viabrzask brzask
viciousvenus
1942 ab59
Reposted frommisza misza viadestroyed destroyed
viciousvenus
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

July 01 2017

viciousvenus
Reposted fromkrzysk krzysk viawhizzkid whizzkid

June 29 2017

viciousvenus
8779 60b8
Okja
viciousvenus
8586 b95d

June 11 2017

viciousvenus
Reposted fromFlau Flau viaMrrruk Mrrruk
viciousvenus
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viakoskoss koskoss

June 08 2017

viciousvenus

She said it's not now or never
Just don't make me wait forever

I was doing fine without ya, 'til I saw your face, now I can't erase
Eating in to all his bullshit
Is this what you want, is this who you are?

— The less I know the better
viciousvenus
2983 e995
Reposted fromMiziou Miziou

June 07 2017

viciousvenus
- Dlatego zrezygnowałam, nie chciałam się za nim uganiać.
- Odważna decyzja, masz charakter. Większość ludzi w takiej sytuacji się szmaci i skomle o uwagę. A to żałosne. 
- To też przechodziłam, dlatego nie chcę więcej, wolę moje wyobrażenie o nim.
- Ano ja też się zeszmaciłem z moją jedyną miłością. Trzeba to przeżyć kiedyś.  Klasyka gatunku.
— R

May 23 2017

viciousvenus

April 26 2017

viciousvenus
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite

April 23 2017

viciousvenus
1319 704f 500
Reposted fromkrzysk krzysk
2148 fe8b 500
Reposted fromspidermom spidermom
viciousvenus
viciousvenus

April 21 2017

viciousvenus
viciousvenus
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa vialifu lifu

April 19 2017

viciousvenus
Play fullscreen
Chantaje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl